היסטוריה א'

קונגרס באזל ותכנית באזל

קונגרס באזל

ב1897 יזם הרצל את הקונגרס הציוני היהודי הראשון שהתקיים בבאזל. אל הקונגרס הוזמנו נציגי התנועה הציונית מכל העולם שבמהלכו גובשה “תכנית באזל” שבה הוגדרו המטרה והאמצעים של התנועה הציונית.

 

מטרת כינוס קונגרס באזל

 • הפצת היעדים והכוונות של התנועה הציונית בעולם.
 • גיוס אהדת ועזרת שליטי המדינות .
 • יצירת תשתית ריבונית לתנועה הציונית.
 • ליכוד הקבוצות השונות בעם היהודי סביב הרעיון הציוני.

תכנית באזל:

מטרתה של התנועה הציונית לפי תכנית באזל:

המטרה של התנועה הציונית היא להקים עבור העם היהודי בית מולדת(מדינה ריבונית) ,כלומר קיום פוליטי יהודי בא”י,שתזכה בהכרה של מדינות העולם.

האמצעים שצוינו בתכנית להגשמת מטרתה של התנועה הציונית :

 • פיתוח א”י ע”י יישובה ביהודים בעלי מקצועות שונים.
 • ארגון יהדות העולם באמצעות מפעלים או פרוייקטים מקומיים וכלכליים ,בהתאם לחוקים של כל המדינה.
 • הגברת הרגש הלאומי-יהודי וההכרה הלאומית-יהודית של היהודים בעולם.
 • הכנה במישור המדיני למען השגת הסכמת המעצמות להגשמת המטרה הציונית ,כלומר :השגת צ’רטר.

מסגרות ארגוניות שהוקמו למימוש מטרותיה של התנועה הציונית:

 • מסגרת מדינית-ההסתדרות הציונית
 • המוסד העליון-הקונגרס,שהוא גוף נבחר ע”י “שוקלי השקל”.-גוף זה יהווה רשות מחוקקת.
 • הועד הפועל המורחב-אחראי לפעילות השוטפת בין הכינוסים של הקונגרס(פעילות כלפי חוץ)
 • הועד הפועל המצומצם-רשות מבצעת.תפקידו להוציא את ההחלטות לפועל(פעילות כלפי פנים).
 • בנק אוצר ההתיישבות-בנק שירכז את הפעילות הכספית של התנועה הציונית.
 • בנק אנגלו-פלסטינה-תפקידו היה לרכז את הפעילות הכספית של התנועה בארץ ישראל.
 • קק”ל-אסיפת כספים בשביל לרכוש בא”י קרקעות.
 • המשרד הארץ ישראלי-המשרד ייצג את ההסתדרות הציונית בארץ –ישראל ,כדי לקדם את העבודה המעשית ולסייע בארגון תכניות התיישבות וביצוען.
 • החברה להכשרת הישוב-גוף כלכלי שריכז את רכישת הקרקעות עבור קק”ל וגופים אחרים.

קטגוריה C

סיכומים קשורים

Back to top button